021-48814987

همکاری با ما

کلینیک آوای باران

فرصت های فعال :

متخصص در زمینه سالمندان

کلینیک آوای باران از روانشناسان و مددکاران متخصص در زمینه سالمندان جهت مشاوره های فردی و گروهی .با مدرک معتبر در این حوزه دعوت به همکاری مینماید .

درخواست همکاری

Max. file size: 64 MB.

درخواست مشاوره

انتخاب مشاوره(Required)
نوع مشاوره(Required)

کلینیک آوای باران